VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Законодателство

Начало на статията
Законодателство
Част 2
Всички страници

По-важни закони и нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд


Закон за здравословни и безопасни условия на труд
НАРЕДБА № 3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации;
НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
НАРЕДБА № РД - 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – НОВА.
НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностни те лица и на специализираните служби в предприятията за организира не изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове;
НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено обработване) на метали;
НАРЕДБА № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия;
Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина;
НАРЕДБА № 4 от 09.06.1987 г. за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст.
НАРЕДБА № 4 от 30.03.2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита срещу дискриминацията;
НАРЕДБА № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията;
НАРЕДБА № РД 07/8 от 20.12.2008г за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа - НОВА
НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда;
НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношения или временно трудово правоотношение;
НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
НАРЕДБА № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени;
НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи;
НАРЕДБА № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност;
НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа;
НАРЕДБА № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации;
НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи
НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;
НАРЕДБА № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда;
НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести; НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло;
НАРЕДБА за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване;
НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите;
НАРЕДБА за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества;
НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на личните предпазни средства;
 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече