VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Запитване за договор със СТМ

 
„ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД
 www.medical-bg.com
 e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.      
Офис Плевен, пл. „Свобода” № 6, ет.1; тел./факс.: 064 820 113, GSM: 0885 555 708
  Офис София , бул. „В.Левски”  № 13, ет.1; тел: 02 9865091,   GSM: 0888100 029                                                               

Благодарим Ви за проявения интерес! Информацията в настоящата форма е необходима за изготвяне конкретна оферта според структурата и организацията на Вашата фирма.

АНКЕТНА ФОРМА


ФИРМА:.................................................................................................................................................................................

АДРЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ:............................................................................................................................................

БУЛСТАТ: ...................................................................                  ЕИК по ДДС: ..............................................................

МОЛ:.......................................................................................................................................................................................

АДРЕС НА ОБЕКТА:............................................................................................................................................................
ТЕЛЕФОН/ФАКС:...........................................              E-mail:…………………………………………….….
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:............................................................................................................................................................
ДЛЪЖНОСТ:………………….....................……………………ТЕЛЕФОН:………………………………..............….

Вид и местонахождение на обекта: ................

Брой служители:....................

Брой работни места: ......................

Видове длъжности – (Описват се всички длъжности в предприятието)

 
Пор.
№      Длъжност    Бр.заети лица      
                
                
                
                
               
                
                
                
               

Наличие на  фирмена документация по ЗБУТ:            ¨ ДА    ¨ НЕ   ¨ ЧАСТИЧНО  

( Документацията по ЗБУТ включва: оценка на риска; заповеди, програми, протоколи, попълнени книги за инструктаж; протоколи от измервания и др. )

Моля отбележете с  Х  документите от списъка, с които разполагате към момента:
Ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство
Декларация по чл.15 от Закона за ЗБУТ
Оценка на риска
Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа.
Годишен план за работа на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа
Общи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
Заповед за определяне на видовете инструктаж и лицата, които ще ги провеждат.
Служебна бележка за проведен  начален инструктаж - по образец
Програма за провеждане на начален инструктаж
Програма за провеждане на инструктаж на работното място
Програма за провеждане на периодичен инструктаж
Книга за начален инструктаж
Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж
Книга за ежедневен инструктаж
Правила/инструкции за безопасни и здравословни условия на труд за различните трудови дейности и единични машини
Дневник за проверка на ръчни преносими ел.инструменти.
Протоколи от измерване на факторите на работна среда –  от ...........................година
Протоколи от измерване на параметрите на електрооборудването – от........................година
Споразумение за осигуряване на ЗБУТ за фирми, работещи на обща площадка.
Правилник за вътрешният трудов ред.
Документи за учредяване на КУТ/ГУТ.
покана за свикване на общо събрание
протокол от проведено общо събрание
заповед за определяне на представител от страна на работодателя
учредителен протокол
заповед за обучение на представителите
план-програма за работа на КУТ/ГУТ

Книга за отчитане на удължено работно време.
Регистър за трудови злополуки.Заповед за определяне на лице, отговаряща за регистъра.
План за действие при бедствия и аварии. Противопожарно досие.

Специализирани обучения по безопасност и здраве
Удостоверения от периодично  обучение по ЗБУТ – от ............................ година
Удостоверения от първоначално обучение на членовете на Комитета или групата по условия на труд .
Протоколи от ежегодно обучение на представителите в ГУТ/КУТ

Обучение  по безопасност и здраве
Съгласно чл. 6.,ал.1 от наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г., в сила от 01.01.2010 година   периодичното/ежегодно/ обучение по здравословни и безопасни условия на труд е  задължително.
Удостоверенията, които се издават на участниците, се изискват при проверка от Инспекцията по труда.

Желаете ли обучение по безопасност и здраве при работа? ...................
Брой участници:..............................................

Вашите въпроси към „ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................


С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС,
от екипа на Служба по трудова медицина “ВИ ЕМ ПИ – МЕДИКЪЛ” ООД
 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече