VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Обучения

„ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД организира и провежда квалифицирани обучения по безопасност и здраве при работа на:
Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – лицата по чл.6, ал.1 от Наредба РД 07-2/2009г
Длъжностни лица по чл.24 от ЗЗБУТ – лицата по чл.6.,ал.2 от Наредба РД 07-2/2009г
Длъжностни лица, определени да провеждат инструктаж – лицата по чл.6., ал.3 от Наредба РД 07-2/2009г
Членове на Комитети и Групи по условия на труд – лицата по чл.6.,ал.4 от Наредба 07-2/2009г
Обучение по електробезопасност и придобиване на квалификационна група за електрически и неелектрически персонал.

В съответствие с последните изменения в нормативните изисквания ние Ви предлагаме следните обучения:

Вид обучение Нормативно основание 
Задължително периодично обучение на ръководители и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа Чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; Чл. 6, ал.1 и 2 от Наредба № РД от 16.12.2009 г.  
Задължително първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд Чл. 30, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; Чл. 281, ал. 5 от Кодекса на труда; Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд.  
Придобиване на квалификационна група по електробезопасност   Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр. 21/ 2005 г.
 Придобиване на квалификационна група по електробезопасност Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ДВ бр. 34 / 2004. 
Придобиване на квалификационна група за неелектротехнически персонал Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, ДВ бр. 32/2004 г. 
 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече