VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Кодекс на труда

КОДЕКС НА ТРУДА
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Наредба за безплатното работно и униформено облекло
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Наредба за видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Наредба за трудоустрояване
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
Наредба № 1 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест
Наредба № 2 от 22.04. 1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
Наредба № 3 от 23.03.2004 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопаност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Наредба № 4 от 02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст
Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ
Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
Наредба № 6 от 25.05.2004 г. на МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините
Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при екпслоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
Наредба № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени
Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване ба здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване ба здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи
Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
Наредба № 14 от 07.08.1998 г. за службите по трудова медицина
Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Заповед № 36 от 18.03. 1998 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

 

 
Вашият бизнес е най-важен

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече