VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Трудовата медицина

 
Службата по трудова медицина при „ВИ ЕМ ПИ Медикъл” ООД изпълнява дейността си съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008г за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и в изпълнение на всички останали законови и подзаконови актове, свързани с безопасността при работа и опазване здравето на работещите.
Комплексното обслужване по трудова медицина, което предлага СТМ при ВИ ЕМ ПИ Медикъл” ООД, е свързано с извършване на следните дейности:

1. Наблюдение и анализ на здравословното състояние на персонала във връзка с условията на труд, което включва:
1.1 Определяне на видовете и периодичността на задължителните периодични профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания в зависимост от извършваната работа.
1.2 Изготвяне и поддържане на професионално здравно досие на всеки работник и служител.
1.3 Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа въз основа на първоначалните и/или периодични медицински прегледи.
1.4 Информиране на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания.
1.5 Анализ на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи, съпоставени с условията на труд.
1.6 Уведомяване на общопрактикуващия лекар на работещия за заболявания или отклонения от физиологичните показатели, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
1.7 Изготвяне на ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временна и трайна неработоспособност, връзката им с условията на труд и данните за професионална заболеваемост и трудов травматизъм.
2. Оценка на условията на труд по работните места, която се извършва чрез:
2.1 Оглед на работните помещения и определяне и идентифициране на опасностите за всяко работно място.
2.2 Трудово-хигиенна оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и трудовия процес, факторите на работната среда и определяне на изложените на риск лица.
2.3 Оценка на риска по работни места /изготвяне на карти за оценка на риска за всяко работно място.
2.4 Разработване на мерки и препоръки за намаляване и отстраняване на риска, включващи препоръки за подобряване на състоянието на работната среда, безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.
2.5 Разработване проект на програма за ограничаване и намаляване на риска.
Работно място представлява вид дейност, вид машина или съоръжение, вид работа. Работното място не е обвързано с конкретния служител и броя на заетите на съответната длъжност.
3. Организиране на специализирани измервания на физичните и химичните фактори на средата от акредитирани лаборатории.
3.1 Микроклимат:
3.2 Осветеност:
3.3 Шум:
3.4 Електромагнитни полета
3.5 Вибрации
3.6 Химични агенти – вредни (токсични) вещества, отделящи се във въздуха на работната среда
3.7 Химични агенти – производствен прах, отделящ се във въздуха на работната среда
4. Организиране на специализирани измервания по електробезопасност
4.1 Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”.
4.2 Съпротивление на заземителни инсталации.
4.3 Съпротивление на мълниезащитни инсталации.
4.4 Съпротивление на изолация на захранващите кабели.
4.5 Дефектно токова защита.
5. Организиране на задължителни периодични профилактични медицински прегледи. Периодичността на медицинските прегледи се определя съгласно Наредба 3 от 1987г и зависи от дейността, която упражняват служителите, тяхната възраст и трудовия им стаж.
6. Разработване на основни примерни документи, съгласно нормативните изисквания по безопасност и здраве при работа:
6.1 Заповед за определяне на длъжностно лице по отношение на организацията на професионалните рискове и безопасните и здравословни условия на труд.
6.2 Годишен план за работа на длъжностното лице по здравословни и безопасни условия на труд.
6.3 Отговорности в работата на длъжностното лице по безопасни и здравословни условия на труд.
6.4 Изготвяне на заповед за видовете инструктаж.
6.5 Програма за начален инструктаж. Служебна бележка за проведен начален инструктаж.
6.6 Програма за провеждане на инструктаж на работното място. Протокол от проведен изпит.
6.7 Програма за провеждане на периодичен инструктаж.
6.8 Дневник за вписване на положения извънреден труд, от страна на работниците и служителите в предприятието.
Заповед за лицето отговарящо за положения извънреден труд.
6.9 Регистър за трудовите злополуки, съгласно изискванията Наредбата за установяване, разследване, отчитане и регистриране на трудовите злополуки.
Заповед за лицето отговарящо за регистъра.
6.10 Книга за отчитане удължаването и компенсирането на работно време.
6.11 Дневник за вписване на резултатите от проверката на ръчните преносими електрически инструменти.
6.12 Заповеди за лицата отговарящи за изправността и съхранението на ръчните преносими електрически инструменти.
6.13 Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ при обща площадка или една територия.
6.16 Общи изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.
6.17 Правила за първа долекарска помощ в зависимост от констатираните рискови фактори и обхващащи всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекаря.
6.18 Комплект документи за учредяване на Комитет/ Група по условия на труд в предприятието съгласно чл.27 и чл. 28 от Закона за ЗБУТ.
6.19 Комплект документи във връзка със задължителното застраховане на работещите за риска „трудова злополука”.
6.20 Физиологичен режим на труд и почивка
6.21 Списък за полагащите се лични предпазни средства и работно облекло.
6.22 Писмени правила ( инструкции ) за безопасна работа за всички видове дейности,машини и съоръжения, съгласно изискванията на чл.227 от Кодекса на труда.
7. Извършване на квалифицирани обучения по ЗБУТ
7.1 Извършване на квалифицирано обучение на длъжностните лица, определени за управление и координация на професионалните рискове.
7.2 Извършване на квалифицирано обучение на представителите на Комитет или Група по условия на труд, съгласно изискванията на Наредба 4 от 03.11.1998г. на МТСП и МЗ.
7.3 Обучение на работещите за оказване на първа долекарска помощ на пострадал.
 
<script type="text/javascript">
(function() {
var livechat_params = '';

var lc = document.createElement('script'); lc.type = 'text/javascript'; lc.async = true;
var lc_src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://');
lc_src += 'chat.livechatinc.net/licence/1033372/script.cgi?lang=en&groups=0';
lc_src += ((livechat_params == '') ? '' : '¶ms='+encodeURIComponent(encodeURIComponent(livechat_params)));
lc.src = lc_src;
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(lc, s);
})();
</script>
 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече