VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Условия на труд

Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения


Декларация по образец по ч. №15 от ЗЗБУТ/ДВ 124/97г, изм.86/99г.,; 64 и 92/00г.; 25/01г.- регистрация в Дирекция “ОИТ“
Оформяне и попълване на книга за начален инструктаж чл.6; чл.9; чл.13 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.
Оформяне и попълване на книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж чл.6; чл.9; чл.13 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.
Оформяне и попълване на книга за ежедневен инструктаж от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.
Предоставяне на ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство, съгласно изискването на чл.408 от Кодекса на труда.
Предоставяне на регистър за регистриране на трудовите злополуки.
Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж, чл.11, ал.2 от Наредба №3/96г./ДВ 44/1996г.
Съдейства за изготвяне на програма за инструктаж работното място и периодичен инструктаж чл.6; чл.9; чл.13 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.

Съдейства за попълване на служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец /Приложение №4/ от проведен начален инструктаж в л.т.досиета на наети ТПО.
Съдейства за изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
Съдейства за изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж
Съдейства за изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
Съдейства за изготвяне на заповед лице водещо регистъра на трудови злополуки.
Съдейства за изготвяне на заповед за работно време
Съдейства за изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
Съдейства за изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия /строителството/
Съдейства за инструкция за ЛПС
Съдейства за попълване на декларация за трудова злополука – образец
Съдейства за организация за изграждане на Комитет/ група по условия на труд – документи
Съдейства за програма за провеждане обучение на Комитета/ Групата по условия на труд
Съдейства за длъжностни характеристики допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд съгл. изискването на чл.127, т.4 от Кодекса на труда.
Съдейства за изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/
Съдейства за правила за безопасни и здравословни условия на труд
Съдейства за инструкция по електробезопасност
Съдейства за план програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване
Съдейства за изготвяне на правила за първа долекарска помощ обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар
Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО.
Изготвяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти, съгл.чл.416, ал.1 и 2 от ПБЗРПЕО, до 1000V.
Съдейства за списък за специалното облекло и лични предпазни средства.
Съдейства за изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ.
Съдейства за инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти.
Съдейства за консултира за оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи
Съдейства за изготвяне на план за действие на личният състав за гасени на пожари и ликвидиране на аварии, чл.60-73 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използуване на работното оборудване//ДВ 88/99г.; 48/00г.; 52/08.06.2001г.,
Изготвяне на план за евакуация
нормите за пожарна и аварийна безопасност
Изготвяне на програма за инструктаж по противопожарна охрана за новопостъпили работници и служители.
Изготвяне заповед за координатор при пожар съгласно чл. чл. 5/1/ от от Наредба №1-209
Изготвяне на заповед за пожаротехническа комисия съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1-209
Изготвяне на заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи съгласно чл. 11 т. 1 от Наредба № І-209
Изготвяне на заповеди във връзка с чл.11 от Наредба № 1-209 /22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация за:
пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;
определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене;
изключване на електрическото захранване след приключване на работното време без денонощните потребители; Изключването на електрическото захранване се удостоверява в дневник по образец
осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време за обекта;
сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията на ръководния, технологичния персонал и работниците при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите за ПАБ при осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в обекти с общ числен състав над 10 човека. онсултации и услуги по Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд /ЗЗБУТ/;

Сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ ООД
Провеждане на инструктаж по безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана съгласно Наредба № 3/14.15.1996г.;
Подготвяне на документи съгласно Наредба № 3/14.15.1996г.;
Провеждане на профилактични медицински прегледи съгласно Наредба №3 от 27.02.1987 год. ;
Разработване на задължителен пакет от документи, които се изискват, съгласно Закона за здравословни и безопасни дусловия на труд /ЗЗБУТ/ и Кодекса на труда /КТ/;
Изготвяне на схема за евакуация;
Подготовка на документи по Наредба №I-209 от 22 ноември 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация

 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече